:: หลักสูตรที่เปิดสอน
 

 

การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

      สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการรับนักศึกษาให้กับ สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้
  ระดับปริญญาโท

สำนักวิชาการจัดการ

              1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                   Master of Business Administration Program ( MBA)

              

                                ดูรายละเอียดจาก http://management.wu.ac.th/grad

 


ศูนย์วิทยบริการ สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9
ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251
หรือ wu.surat@gmail.com