รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.เอก (บริหารธุรกิจ)

       

       
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

 

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

    1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง         จ.สุราษฎร์ธานี  โทร.089-6521250, 089-6521251 
    2. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412, 0-7567-2208
  
      รายละเอียดการรับสมัคร....

     โหลดใบสมัคร...


  ประกาศเมื่อ 7 มี.ค. 60
 
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

 

 
ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251 หรือ wu.surat@gmail.com