บุคลากร ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
 ผู้กำกับดูแลศูนย์วิทยบริการ .สุราษฎร์ธานี

ต่อ 1205
e-mail :
asomnuk@wu.ac.th

หัวหน้าสำนักงานบริหาร

นางสาวศิริมาศ  เลือดกาญจนา
หัวหน้าสำนักงานบริหาร
ต่อ 1204
e-mail : lsirimas@wu.ac.th

พนักงานธุรการ

นางวันดี  มาลารัตน์
พนักงานธุรการ
ต่อ 1202
e-mail : mwandee@wu.ac.th

นายช่างเทคนิค
นายสารัตน์  นาคพี่น้อง
นายช่างเทคนิค
ต่อ 1202 - 1213
e-mail : nsarat@wu.ac.thศูนย์วิทยบริการ สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9

ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251 หรือ wu.surat@gmail.com