คณาจารย์ พร้อมด้วยคณะนักศึกษา MBA
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน

ระหว่าง 12-15 พ.ย. 59