บรรยากาศ การจัดงานสานสัมพันธ์ ระหว่างพี่น้อง นักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ม.ค. 61 ณ โรงแรมบรรจงบุรี