บรรยากาศ การจัดงานสานสัมพันธ์ นักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. ณ โรงแรม CBD2