บรรยากาศ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่น 30 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ปฐมนิเทศ วันเสาร์ 19 พ.ย. 59 ณ ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี