บรรยากาศ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่+รับน้อง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่น 31 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 60 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี+โรงแรมแก้วสมุย