ลำดับ
หลักสูตร
ค่าลงทะเบียน
วิทยากร
จำนวน
วัน/เดือน/ปี
บุคคลทั่วไป
บุคคลภายใน
วัน
                - แนะนำที่พัก
                
  เดือน มิถุนายน 2560
1
การใช้งาน Microsoft Excel 2010 ขั้นสูง รุ่น 5    < โหลดใบสมัคร.. >
3,900
3,500
ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์
2
5-6 มิ.ย. 60
2
สร้างธุรกิจ E-Commerce ง่าย ๆ ได้ด้วย Word Press รุ่น 1    < โหลดใบสมัคร.. >
3,900
3,500
อ.พฤทธิ์ ราศี
2
12-13 มิ.ย. 60
3
Power Pivot for Excel Version 2013 รุ่น 1     < โหลดใบสมัคร.. >
2,500
2,000
อ.เอกสิทธิ ผจงจิตยางกูร
1
23 มิ.ย. 60
4
การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access รุ่น 9    < โหลดใบสมัคร.. >
4,500
4,000
ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์
3
28-30 มิ.ย. 60
  เดือน กรกฎาคม 2560
5
พัฒนา Web Application แบบ Framework หลักสูตร Yii1 Framework Basic รุ่น 1 < โหลดใบสมัคร.. >
3,900
3,500
อ.มานิต จิตต์ประไพย
2
13-14 ก.ค. 60
  เดือน สิงหาคม 2560
6
พัฒนา Web Application แบบ Framework หลักสูตร Yii2 Framework Basic รุ่น 1 < โหลดใบสมัคร.. >
3,900
3,500
อ.มานิต จิตต์ประไพย
2
3-4 ส.ค. 60
7
การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 13  < โหลดใบสมัคร.. >
2,500
2,900
อาจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
2
26-27 ส.ค. 60
8
การออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Illustrator รุ่น 4  < โหลดใบสมัคร.. >
2,500
2,900
อาจารย์
2
         


หมายเหตุ :   1. วิธีสำรองที่นั่ง กรอกใบสมัครและส่งไปที่ โทร.089-6521250, 089-6521251 หรือ ทาง e-mail: wu.surat@gmail.com หากสมัครพร้อมชำระเงินภายในกำหนด รับส่วนลดพิเศษ
                  2. ทุกหลักสูตรจัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร พี.ซี.ทาวเวอร์ โทร.089-6521250, 089-6521251
                  3. ค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตรรวมค่าเอกสาร อาหาร สถานที่ ตลอดการอบรม
                  4. ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและหนังสือรับรองจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                  5. ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลาศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  โทรศัพท์ 089-6521250-0896521251 หรือ wu.surat@gmail.com