:: หลักสูตรที่เปิดสอน
 

 

การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

      สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการรับนักศึกษาให้กับ สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้
  ระดับปริญญาโท-เอก

สำนักวิชาการจัดการ

        1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

                   สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

              

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 089-6521250, 089-6521251 
2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร 0-7567-2412, 0-7567-2208 
3. ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารวิชาการไทยบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3103

             หรือดูรายละเอียดจาก http://management.wu.ac.th/grad

 


ศูนย์วิทยบริการ สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9
ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251
หรือ wu.surat@gmail.com