รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.เอก (บริหารธุรกิจ)

       

   
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

หลักสูตรมุ่งเน้น พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเป็นนักบริหาร และผู้ประกอบการ ที่มีทักษะ และแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม

เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 ( เดือนมิถุนายน 2561 เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ )

 

 

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 089-6521250, 089-6521251 
2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412,
0-7567-2208 
3. ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารวิชาการไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3103 

     รายละเอียดหลักสูตร....

      กำหนดการรับสมัคร...

     โหลดใบสมัคร...


  ประกาศเมื่อ 14 ก.พ. 61
 
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

 

 
ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251 หรือ wu.surat@gmail.com