รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 13

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดอบรม หลักสูตร การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 13
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี


 


        การทำวิจัยของทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ครูที่ทำวิจัยเพื่อขอเลื่อนระดับปรับตำแหน่งเงินเดือน
หรือนักวิจัยโดยทั่วไป จำเป็นจะต้องทำการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลให้ได้อย่างถูกต้อง การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในรูปเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็ว
        ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและการคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม SPSS ที่ได้รับความนิยมกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
ใช้งานง่าย สามารถหามาใช้ได้ง่าย และโปรแกรมยังมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องกับลักษณะ
งานวิจัยของตนเอง


วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)


O นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท
O บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

* สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 18 ส.ค. 60 ได้รับส่วนลด ดังนี้

•  สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20 %
•  สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15 %
•  สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.089-6521251, 089-6521250
E-mail: wu.surat@gmail.com

 

       เนื้อหารายละเอียด..

      ใบสมัครอบรม..

      แนะนำที่พัก...คลิก !

 

  ประกาศเมื่อ 7 เม.ย. 60
 
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 

 
ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251 หรือ wu.surat@gmail.com