การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล รุ่น 1

เชิญผู้ประกอบการ SMEs / ผู้สนใจทำธุรกิจ อบรม

หลักสูตร การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล รุ่น 1

วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560

ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

        หลักสูตรการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัลเป็นโครงการบูรณาการเศรษฐกิจดิจิทัล ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ประกอบการ SME ของภาคใต้ตอนบนมีวัตถุ
ประสงค์พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุม การบูรณาการเนื้อหาที่แปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัลในด้านการพัฒนา
ทักษะอาชีพและเพื่อสร้างให้เกิด ธุรกิจรูปแบบใหม่รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้ได้รับการพัฒนา
ทักษะและ การประยุกต์ใช้ ICT อย่างถูกต้อง

 

อบรม...ฟรี...ตลอดหลักสูตร

 

 

 

 

 

สมัครภายใน 1 ก.ค. 60

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.089-6521251, 089-6521250
E-mail: wu.surat@gmail.com

 

............สมัครออนไลน์...คลิก....

       เนื้อหารายละเอียด..

      ใบสมัครอบรม..

      แนะนำที่พัก...คลิก !

 

  ประกาศเมื่อ 27 พ.ค. 60
 
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 

 
ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251 หรือ wu.surat@gmail.com