การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจ on-line รุ่น 1

เชิญผู้ประกอบการ SMEs / ผู้สนใจทำธุรกิจ อบรม

หลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจ on-line รุ่น 1

ปรับเลื่อนวันอบรมจากเดิมวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560

เลื่อนเป็นวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2560

ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

        หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจ Online เป็นโครงการบูรณาการเศรษฐกิจดิจิทัล
ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME
ของภาคใต้ตอนบนมีวัตถุประสงค์พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมการบูรณาการเนื้อหาที่แปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัลใน
ด้าน การพัฒนาทักษะอาชีพและเพื่อสร้างให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้ได้รับ
การพัฒนาทักษะ และการประยุกต์ใช้ ICT อย่างถูกต้อง


อบรม...ฟรี...ตลอดหลักสูตร

 

 

 

 

 

สมัครภายใน 20 ก.ค. 60

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.089-6521251, 089-6521250
E-mail: wu.surat@gmail.com

 

............สมัครออนไลน์...คลิก....

       เนื้อหารายละเอียด..

      ใบสมัครอบรม..

      แนะนำที่พัก...คลิก !

 

  ประกาศเมื่อ 27 พ.ค. 60
 
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 

 
ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251 หรือ wu.surat@gmail.com