หน้าแรก
     
ลักษณะห้องชั้น 9
ห้องบรรยาย 901
- อัตราวันละ 2,000 บาท
- ความจุ 50 ที่นั่ง
- อุปกรณ์โสตครบชุด
ห้องบรรยาย 902
- อัตราวันละ 2,000 บาท
- ความจุ 50 ที่นั่ง
- อุปกรณ์โสตครบชุด
 
ห้องคอมพิวเตอร์
- อัตราวันละ 4,000 บาท
- ความจุ 40 ที่นั่ง
- อุปกรณ์โสตครบชุด
 
เคาร์เตอร์


- บริเวณเึคาร์เตอร์

       
       


 


ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251 หรือ wu.surat@gmail.com